FÖRVAR

Information

Ca 360 personer är inlåsta i förvar i Flen, Märsta, Gävle, Kållered och Åstorp. Beslut om att ta en person i förvar fattas av Migrationsverket, Polismyndigheten eller en domstol. Förvar kan motiveras av flera olika skäl, men den vanligaste grunden är så kallat verkställighetsförvar och syftar till att förbereda eller genomföra ett beslut om utvisning eller avvisning.
  • Ett beslut om verkställighetsförvar får endast meddelas om det annars finns en risk att personen kommer bedriva brottslig verksamhet i Sverige, avvika, hålla sig undan eller på annat sätt hindra utvisningen eller avvisningen. Vid bedömningen av om en sådan risk finns får myndigheterna endast ta hänsyn till om personen (1) tidigare hållit sig undan, (2) uppgett att hen inte avser att lämna Sverige, (3) uppgett en felaktig identitet, (4) inte hjälpt till att klarlägga sin identitet och på så vis försvårat prövningen av ansökan om uppehållstillstånd, (5) medvetet lämnat felaktiga uppgifter eller undanhållit viktig information, (6) tidigare överträtt ett återreseförbud, (7) dömts för ett brott som kan leda till fängelse eller (8) utvisats på grund av brott.

  • Ett beslut om förvar gäller i två månader, men kan förlängas om det finns synnerliga skäl. Begreppet synnerliga skäl används i lagstiftningssammanhang för att peka ut förhållanden som klart avviker från vad som är allmänt förekommande. I mål om förvar har dock bestämmelsen om synnerliga skäl kommit att tillämpas mer som en regel om proportionalitet än en undantagsregel. Oklar identitet, bristande samarbete eller att det fortfarande utreds om utvisning kan ske är alla exempel på omständigheter som kan göra att det finns synnerliga skäl. Beslut om förvar måste omprövas ungefär varannan månad och ju längre en person har hållits i förvar desto starkare skäl krävs det för ett fortsatt förvar. Om utlännigen inte utvisats på grund av brott är den maximala förvarstiden tolv månader. För personer som utvisats på grund av brott finns däremot ingen bortre tidsgräns.

  • Vanligtvis är det Migrationsverket eller Polismyndigheten som fattar ett beslut om förvar. Beslutet går dock att överklaga till en migrationsdomstol. Vid prövningen i migrationsdomstolen har den förvarstagne rätt att begära en muntlig förhandling och om tillförlitligheten av dennes uppgifter är av avgörande betydelse hålls normalt en sådan förhandling. Vid förhandlingen får den förvarstagne frågor från sitt offentliga biträde och frågor från en representant för myndigheterna. Syftet med frågorna är vanligen att avgöra om det finns en risk att den förvarsintagne ska avvika om denne bli frisläppt. Om migrationsdomstolen avslår överklagan finns möjligheten att överklaga till Migrationsöverdomstolen. För att Migrationsöverdomstolen ska ta upp ett ärende krävs det dock att den meddelar ett så kallat prövningstillstånd, vilket något förenklat innebär att målet måste vara av större principiell betydelse.

  • Ett beslut om uppsikt innebär att en utlänning är skyldig att på vissa tider anmäla sig hos Polismyndigheten eller Migrationsverket. Uppsikt är ett mildare tvång än förvar och ska därför användas om det inte verkligen är nödvändigt med ett frihetsberövande. Den som trots allt blir förvarstagen hålls inlåst i förvar som drivs av Migrationsverket. Lokalerna är utformade för att likna Migrationsverkets mottagningsenheter så mycket som möjligt, men skillnaden är att de som är förvarstagna inte kan lämna lokalerna. I undantagsfall kan Migrationsverket besluta att avskilja förvarstagna personer från andra om det är nödvändigt för ordningen och säkerheten i lokalen. I yttersta fall kan en förvarstagen även placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest.

Juridisk hjälp

En person som har hållits i förvar i mer än tre dagar har rätt att få ett offentligt biträde. Det offentliga biträdet betalas av staten och den som är i förvar har rätt att begära en särskild advokat eller jurist. Saknas ett sådant önskemål utses ett offentligt biträde av Migrationsverket eller Polismyndigheten. Det offentliga biträdet är inte anställd av staten och ska endast vara lojal med den förvarstagna. Biträdet hjälper bland annat till att överklaga beslut om förvar och att förbereda den förvarstagne inför en eventuell muntlig förhandling i domstol.

Har du frågor om förvar?